Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Realizuj zamówienie

Kategorie

 

Regulamin sklepu internetowego www.tmw.pl

§ 1. Definicje

Następujące pojęcia użyte w Regulaminie, oznaczają:

1.Regulamin – niniejszy dokument, określający zasady, korzystania ze Sklepu, stanowiący również regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (zwanej dalej „k.c.”) zawierana za pośrednictwem Sklepu pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą. W przypadku, gdy Kupującym jest Konsument, to przez Umowę sprzedaży należy rozumieć umowę sprzedaży w rozumieniu k.c. zawieraną na odległość, w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności
za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny.

3.Produkt – przedmiot Umowy sprzedaży, prezentowany w niniejszym Sklepie.

4.Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego adresowane do Sprzedającego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, której przedmiotem ma być Produkt, wyrażane na odległość za pośrednictwem Sklepu, pocztą elektroniczną, faxem lub telefonicznie, określające rodzaj i liczbę Produktu.

5.Potwierdzenie Zamówienia – oświadczenie woli Sprzedawcy adresowane do Kupującego, składane po złożeniu przez Kupującego Zamówienia zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, której przedmiotem ma byćProdukt, wyrażane na odległość za pośrednictwem Sklepu, pocztą elektroniczną, faxem lub telefonicznie.

§ 2. Strony transakcji
1.Stroną dokonującą zakupów w witrynie internetowej www.tmw.pl może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (w tym konsument, w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.) lub osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, zwaną dalej Kupującym.

2.Stroną dokonującą sprzedaży produktów w witrynie internetowej www.tmw.pl jest:
TMW Spółka z o.o. 02-657 Warszawa, ul. Wielicka 40/59, wpisana do rejestru przedsiębiorców- Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000181084, numer NIP 5261000757, numer REGON 010373584 zwana dalej Sklepem lub Sprzedającym.

§ 3. Przedmioty transakcji
1.Przedmiotami transakcji są produkty przedstawione na stronie internetowej Sklepu w chwili składania zamówienia.
2.Ceny wszystkich produktów i usług przedstawionych na stronie Sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto). Ceny nie zawierają kosztów dostawy.
3.Wszystkie produkty przedstawione na stronie Sklepu są fabrycznie nowe, posiadają wymagane atesty, instrukcje obsługi.

§ 4. Składanie zamówień
1.Składanie zamówień w Sklepie następuje na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 
2.Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sklep następuje drogą telefoniczną lub przez pocztę elektroniczną w ciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia przez Kupującego zamówienia. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sklep następuje zawarcie umowy sprzedaży. 
3.Gdy produkt jest niedostępny, czasowo niedostępny lub dostępny w innej cenie niż prezentowana w Sklepie, Sprzedawca poinformuje o tym Kupującego. W takim przypadku Kupujący może złożyć Zamówienie zawierające cenę, po jakiej Produkt jest dostępny (potwierdzoną przez Sprzedawcę), lub czas, w jakim produkt jest dostępny (potwierdzony przez Sprzedawcę).

4.W przypadku braku możliwości Potwierdzenia Złożenia Zamówienia przez Sprzedawcę z winy Kupującego ze względu na niepełne uzupełnienia Formularza Zamówienia, zamówienie po 5 dniach roboczych, uznaje się za niebyłe.
5. Odwołania zamówienia Kupujący może dokonać poprzez pocztę elektroniczną- e-mail informujący o odwołaniu zamówienia wysłany na adres: marta@tmw.pl

6. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

§ 5. Formy płatności

1.Składając Zamówienie Kupujący może wybrać następujące formy płatności:
a) gotówką przy odbiorze Produktu,

§ 6. Realizacja zamówienia

1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po potwierdzeniu  przyjęcia zamówienia i wynosi 10 dni roboczych.
2. Czas realizacji zamówienia jest to czas od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sklep do dnia wysłania towaru do Kupującego.
3.O planowanym czasie realizacji zamówienia Kupujący jest zawiadamiany wraz z potwierdzeniem przyjęciem zamówienia przez Sklep. Podana przy każdym produkcie dostępność jest orientacyjnym czasem realizacji zamówienia, która może nieznacznie ulec zmianie.
4. Jeżeli brak towaru w magazynie może spowodować wydłużenie czasu realizacji zamówienia Kupujący może wyrazić zgodę na przedłużenie czasu realizacji zamówienia, wybrać inny towar o podobnych właściwościach lub zrezygnować z części zamówionego towaru. Jeżeli Kupujący nie zgadza się na wydłużenie czasu realizacji zamówienia, zamówienie zostaje anulowane a wpłacone zaliczki zwrócone Kupującemu niezwłocznie.
5. Do każdej przesyłki Sklep dołącza dowód zakupu towaru w postaci faktury VAT lub paragonu.
6. Faktura zostanie dostarczona wraz z towarem.

§ 7. Dostawa
1. Chwilą wydania Produktu jest moment odebrania Produktu przez Kupującego od Sprzedawcy, a w przypadku wysyłki Produktu powierzenie go przez Sprzedawcę przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy danego rodzaju.
2. Wysyłając Produkt do Kupującego, Sprzedawca zapewni sposób opakowania i przewozu odpowiadający właściwościom Produktu w szczególności zapewniający jego nienaruszalność.
3. Koszt opłaty za przesyłkę za pobraniem wynosi 24,60-30,75 zł w zalezności od kwoty pobrania.
4. Kupujący zobowiązany jest do pokwitowania odbioru przesyłki od kuriera. Przed tym Kupujący powinien zbadać stan opakowania oraz jego zawartości, na tyle, ile to możliwe. W razie dostrzeżenia wad powinien o tym zawiadomić Kuriera.

5. Kupujący może odebrać towar osobiście w siedzibie Sklepu pod adresem:

ul. Wilczynek 22 lok. 4,

05-532 Baniocha

po uperzednim umówieniu terminu odbioru.

§ 8 Reklamacja

1.      Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (DZ. U. z 2014, poz. 121)

2.      Sprzedawca udziela 10-letniej gwarancji na zbiorniki i ramę zestawu z wyjątkiem części ulegających zużyciu eksploatacyjnemu, na które udziela 2 letniej gwarancji, liczonej od daty otrzymania produktu przez Kupującego. Dostawy części zamiennych posiadają 2-letnia gwarancję.

3.      Wada fizyczna produktu polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, a więc jeżeli produkt posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewnił Klienta, nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia, produkt został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.

4.      Wada prawna produktu zachodzi wówczas, gdy produkt stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

5.      W przypadku Konsumenta na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub podmiotu, który wprowadza produkt do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, lub która przedstawia się jako producent. Sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialności, gdy zapewnień tych nie znał, ani nie mógł ich znać, albo gdy zapewnienia te nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży, a także gdy treść tych zapewnień została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.

6.      Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania produktu Klientowi.

7.      W przypadku Konsumenta, gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania produktu, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania produktu.

8.      Sprzedawca jest odpowiedzialny za tytułu rękojmi za wady fizyczne produktu, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

9.      Jeżeli produkt ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.

10.  Jeżeli produkt ma wadę, Klient może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

11.  Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie produkt do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

12.  Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

13.  Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

14.  Jeżeli reklamacja jest uzasadniona Sprzedawca zobowiązuje się wymienić wadliwy produkt na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie 14 dniu od dnia zgłoszenie reklamacji przez Klienta.

15.  W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.

16.  Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku Konsumenta, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat.

17.Klient realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi na koszt Sprzedawcy dostarczy wadliwy produkt Sprzedawcy na adres wskazany w § 2 pkt 2 niniejszego regulaminu.


§ 9. Odstąpienie od umowy przez konsumentów
1.Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2.W razie wysłania do Sklepu oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej, oryginał oświadczenia należy dołączyć do przesyłki ze zwracanym produktem. W takim wypadku Sklep prześle niezwłocznie Kupującemu za pośrednictwem poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy.
3.Zwracany produkt musi być kompletny i znajdować się w stanie niezmienionym w ramach zwykłego zarządu, co oznacza, że konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
4.Zwracany produkt powinien zostać odesłany na koszt własny Kupującego do magazynu Sklepu znajdującego się pod adresem: ul. Nad Stawami 9, 05-532 Baniocha, niezwłocznie, jednak nie później niż  w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sklep nie przyjmuje przesyłek nadanych za pobraniem.

5.Wszystkie dokonane przez Kupującego, będącego konsumentem, płatności, w tym koszty dostarczenia produktu, zostaną mu zwrócone przez Sklep niezwłocznie po sprawdzeniu produktu, co do jego zgodności z wymaganiami określonymi w ust. 3 § 9 i nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
6.Kupujący zobligowany jest do zabezpieczenia odsyłanego produktu przed zniszczeniem. 
7.Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umów, których przedmiotem świadczenia jest: rzecz nieprefabrykowana, rzecz wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§10. Ochrona danych osobowych
1. Składając zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych w rozumieniu  przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

2. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży.

3. Klient zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.

5. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce „Polityka prywatności” na stronie Sklepu.

 

§ 11 Postanowienia końcowe

1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży produktów znajdujących się na stronie Sklepu.

2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą [TMW Spółka z o.o.]. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką dokumentów potwierdzających zakup produktu.

3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie Sklepu www.tmw.pl

4. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, a także podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.

5. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Klientom) zamieszczania w nim treści bezprawnych.

6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

8. Właściwym do rozstrzygania sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą (Sprzedawcą) a Usługobiorcą (Kupującym) jest sąd właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności przez Usługodawcę, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy stroną sporu jest Konsument właściwość sądu określa się według norm postępowania cywilnego.

9. W celu realizacji zamówienia należy kliknąć przycisk „Kupuję”. Kliknięcie tego przycisku a następnie potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sklep skutkuje zawarciem umowy sprzedaży i powoduje obowiązek zapłaty ceny towaru powiększonej o koszty wysyłki.

10. Regulamin obowiązuje od dnia 29.04.2015r.